Sjukdom och frånvarorutiner

Sjukanmälan

Vid sjukdom meddelar vårdnadshavare frånvaro till skoltelefonen: 0766774737. Det är viktigt att man meddelar frånvaro varje dag, alternativt meddelar hur länge barnet blir hemma vid första kontakt. 

Om en elev blir sjuk under skoldagen

Om en elev insjuknar under skoldagen kontaktar personalen elevens vårdnadshavare och ber er hämta barnet. 

Skolplikt

Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, det vill säga en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli. Elevens vårdnadshavare har ett ansvar för att medverka till att deras barn kommer till skolan.

Frånvarorutiner

  1. Vårdnadshavare är skyldiga att rapportera barnets frånvaro varje gång. Om frånvaro inte rapporterats ska ansvarig pedagog ta kontakt med föräldrarna för att följa upp frånvaron. 
  1. Vid 5 frånvarotillfällen kallas föräldrar och elev till möte med ansvarig pedagog samt i vissa fall rektor. Vid mötet kartläggs orsakerna och vid behov erbjuds stödinsatser eller hänvisas till anda aktörer tex HC, sedan beslutas om uppföljning av frånvaron efter ca 3-4 veckor. 
  1. Uppföljning. Om frånvaron upphört läggs ärendet ner. Vid upprepad frånvaro är rektor/elevhälsa med på uppföljande möte. Då utvärderas stödet eleven fått och kartlägger vilka vidare insatser eleven behöver från skolan, föräldrar och från eventuellt andra instanser som Hälsocentralen, barn- och familjehälsan eller socialtjänsten. Vid behov görs en ansökan om stöd från socialtjänsten. Beslut om uppföljningsdatum inom 3-4 veckor. 
  1. Uppföljning. Om frånvaron upphört läggs ärendet ner. Om frånvaron fortsatt följer man upp och utvärderar det stöd och de insatser som getts och gör en handlingsplan. Om ansökan om stöd/anmälan till socialtjänsten inte gjorts görs den nu då skolplikten inte uppfylls och en utredning kan visa om ytterligare insatser behövs. Beslut om uppföljningsdatum vilken kan komma att vara t.ex. en SIP där alla medverkande instanser kallas för att samordna insatser och stöd.