Information


Information till skola och förskola om covid-19
Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor


För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.
De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

Om en elev blir sjuk under skoldagen

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner

Nedan listas allmänt förebyggande åtgärder mot spridning av luftvägsinfektioner:
  • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
  • Påminn dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.
Förskolan och skolan kan vidta ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridning, nedan följer mer specifika åtgärdsförslag.

Handhygien

  • Informera om värdet av att ha en god handhygien och påminna eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Vid behov, instruera barn och elever om hur de ska tvätta händerna. Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt i förskolan och skolan med tillgång till tvål och pappershanddukar.
  • Skriv ut och sätt upp affischer om handtvätt.
  • Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel entréer och matsalar.

Undervisning

  • Eleverna informeras om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen. Diskutera farorna med ryktesspridning och konspirationsteorier och vikten av källkritik. Som stöd för informationen bör personal i skolan utgå från Folkhälsomyndighetens och Skolverkets websidor där det finns samlad information om covid-19.
  • Var särskilt uppmärksam på förekomsten av kränkande kommentarer eller mobbning på grund av den aktuella situationen. Såväl skolans personal som elever och vårdnadshavare har ett stort ansvar att agera tillsammans så att inte detta ska uppstå.

Kontaktuppgifter


Rektor:

Maria Asplin
Telefon: 070-2690243 
Mail: maria.asplin@vaxsjobyskola.se

Skolans telefon
076-677 47 37​​​​​​​
​​​​​​​Fritids telefon
070-520 44 75